مسئول واحد:زینب بشیر
 
مدرک تحصیلی :کارشناسی بهداشت عمومی

گرایش:بهداشت خانواده

شماره تماس :52721596

رایانامه
:bashir@sums.ac.ir


شرح وظايف پزشك در برنامه آموزش سلامت :

-       نیازسنجی آموزشی منطقه

  -       تعیین اولویت های آموزشی با توجه به مشکلات و معضلات بهداشتی و نیازسنجی بعمل آمده

  -       آشنایی با شیوه های آموزش به مردم بصورت مشارکتی

      -       آموزش به پرسنل در خصوص شیوه های آموزشی به مردم

  -       جلب مشارکت مردم و هماهنگی بین بخشی در اجرای برنامه های آموزشی

-پایش ، نظارت و ارزشیابی فعالیت های آموزشی به منظور ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی

  -       آموزش چهره به چهره در هنگام معاینه بیماران و مشاوره برای حل مشکلات

-       نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی کاردانان و بهورزان جهت رفع نواقص و بهبود کیفیت آموزش

-       نظارت و کنترل آمار فعالیت های آموزشی و ارسال بموقع به مرکز بهداشتی درمانی

************************************************************************************

 

شرح وظايف مراكز بهداشتي درماني در آموزش سلامت :

-    تعیین و مشخص نمودن وضعیت موجود در زمینه مسائل و مشکلات بهداشتی منطقه و اولویت بندی آنها و مشخص کردن

سهم آموزش در هر مشکل

-       نیازسنجی آموزشی از نیروهای تحت پوشش مرکز و نیازسنجی از مردم منطقه

-       تهیه جدول زمان بندی آموزشی ( جدول گانت )

-       تقویت مشارکت مردمی در برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مسایل سلامت

-       توانمند کردن شوراهای بهداشتی و اسلامی در راستای جلب مشارکت مردم در امر سلامت

-       افزایش آگاهی و نگرش و توانمندسازی مردم به منظور تصمیم گیری صحیح و مسئولیت در قبال سلامتی خودشان

-       همکاری با بهورز در زمینه آموزش هایی که از حیطه بهورز خارج است

**************************************************************************************

 

شرح وظايف خانه هاي بهداشت در آموزش سلامت :

-  مشخص نمودن مسایل و مشکلات بهداشتی روستای اصلی و قمر

      - تعیین اولویت های بهداشتی

      -  برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت های بهداشتی

- تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی (گانت )

-  آشنایی با شیوه های مختلف آموزش و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به گروه مخاطب

- تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی جهت آموزش ها

-  جلب مشارکتهای مردمی برای فعالیت های بهداشتی

-  تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا

- پیگیری موارد مصوب در صورت جلسات شوراهای بهداشتی محل

      - توزیع صحیح نشریات آموزشی ( پمفلت و تراکت ) به مردم منطقه با توجه به گروه مخاطب و استفاده صحیح از رسانه های

 کمک آموزشی در اجرای آموزش

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-8 9:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ