« اطلاعات کارشناسان آموزش سلامت شهرستان »
 
 
نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول آموزش سلامت
زینب بشیر
 
: خط مستقیم یا تلفن شبکه
07825222872
07825222534: شماره نمابر
 
 
اسكن عكس رنگي
3*4
مسؤل آموزش سلامت
شهرستان
 
 
نام و نام خانوادگی کارشناس دوم آموزش سلامت :
: تلفن همراه
 
                                                                      : پست الکترونیکی:bashir@sums.ac.ir
سایر وظایف محوله خارج از برنامه های آموزش سلامت :
 
           
خلاصه فعاليتها ، شرح وظايف و توانمنديها :
اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت عمومي در سطوح مختلف ( پرسنل   ، برنامه رابطين ، ادارات ، بررسي و برنامه ريزي و تعيين اهداف   درزمينه آموزش مبتني بر نيازهاي جامعه در قالب سياست   وزارتخانه 
برنامه ريزي و نظارت آموزش پزشكان خانواده و ماما
همكاري با مراكز بهداشتي درماني  در اجراي طرحها و برنامه هاي   مورد نياز
تهيه و تنظيم برنامه ها و مطالب و جزوه وبروشورهاي آموزشي براي سطوح مختلف و نظارت بر اجراي آن 
نظارت بركميت و كيفيت خدمات وبرنامه هاي جاري و مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي   تعيين شده
تجزيه و تحليل و ارزشيابي اطلاعات مربوط به عملكرد برنامه ها 
شركت در جلسات كميت هاي   فني   و تخصصي بهداشتي به منظور تبادل نظر و ارائه نظرات مشورتي 
همكاري و هماهنگي با سازمانها و موسسات و ادارات به منظور پيشبرد اهداف   برنامه آموزش سلامت 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-8 13:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ