مرکز شهری شماره ا

مرکز شهری شماره 2

مرکز سیگار

مرکز اشکنان

مرکز اهل

مرکز کال

مرکز خیرگو

مرکز علامرودشت

مرکز چاهورز

سال افتتاح

1370

1386

1371

1347

1382

1381

1368

1344

1383

زمین واحد

دولتی

خیرین

خیرین

خیرین

خیرین

خیرین

خیرین

خیرین

خیرین

بانیان  ساخت

حاج عبدانبی دادگر

دولنی / حاج احمد رئیسی

حاج محمد امیری

حاج ابول اشکنانی

خالد ابراهیم اهلی /بانو ماه گل علی فتح اله

حاج محمد حاج رمضان

دولتی  

حاج علی صراف  

خیرین /دولتی  

مساحت

4000

10000

6500

 5000

2250 

4000 

 2500

 10000

 4000

زیر بنای کلی ساختمان

700

850

528

300

460 

 460

 300

 550

 450

تعداد پانسونهای تحت اختیار

0

0

1

 0

3

جمعیت تحت پوشش

20848

8574

6248

 11976

 5286

2861 

4099 

 12321

7838 

تعداد خانه بهداشت فعال

3

3

3

 3

 4

 6

تعداد خانه بهداشت مصوب

4

3

5

 3

 6

 5

تعداد پزشک عمومی

2

1

1

 1

 4

 2

تعداد نیروهای درمانی و پاراکلینیک

24

9

10

16 

تعداد نیروهای پشتیبانی و اداری

3

2

0

 0

 0

تعداد نیورهای شرکتی و تاسیساتی

1

2

1

 1

 1

پایگاههای بهداشتی

1

1

0

 0

 1

0

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-29 9:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ