نام و نام خانوادگی :حسین ابراهیمی ebrahemi.jpg
مدرک تحصیلی :کاردان رادیولوژی

شرح وظایف:
1-دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم

2-بررسی و پی گیری صحت شکایت

3-ارسال شکایت به متشاکی و درخواست توضیح

4-ارسال جوابیه به متشاکی
5-ارسال شکایت در خصوص قانع نشدن متشاکی به اداره بازرسی دانشگاه و پی گیری آن

تماس:07152722530
داخلی :242

email:xrhossain@gmail.com
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-30 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ