واحد شماره داخلیشماره مستقیمواحدشماره داخلی شماره مستقیم 
دفترریاست شبکه22052722311مطب دکتر موسوی 268 
معاون بهداشتی 230 مامای شهری (صفری- غفاری- توانا) 269 
بهداشت محیط21652722529بهداشت خانواده ( موسوی) 265 
کارگزینی (قائدی - علیپور)215 بهداشت خانواده مرکز( محمدی-نیکرو...)259 
کارگزینی ( کرمی) 227 بهداشت حرفه ای مرکز258 
حسابداری ( آیاره) 217 خانم خودشناس 260 
درآمد ( صفرپور)271 مشاوره 261 
دبیرخانه 219 اطاق آی یو دی 250 
دبیرخانه ( طرح تکریم - فربود)228 دندانپزشکی ( مرادی)249 
ستاد گسترش- آموش بهورزی ( عباسی- محمدی)223 دندانپزشکی مرکز273 
مرکز تلفن201 بهداشت محیط مرکز272 
حسابداری( خلیلی- مهرنگین - همتی)218 پذیرش آزمایشگاه 266 
مسئول حسابداری ( ایزدی)22652722533آزمایشگاه مرکز( ایرانی- دهقان و...)237 
حراست 22152724790تزریقات ( باقری - بهمنی)267 
انبار تدارکات - داروئی229 واکسیناسیون( بهبود - علیپور) 241 
تقلیه 232    
تدارکات و خدمات ( گرامی پور)233    
ساختمانی ( صفائی )235 م ب د سیگار  52756400
بهداشت خانواده (شریفی- سورغالی)245 م ب د اشکنان 52762211
تغذیه (صفری)213 م ب د اهل   52772100
آمار ( بشیر- پیرامون)252 م ب د کال  52777111
بیماریهای غیرواگیر(نامجو نسب- صهبانیا)238 م ب د چاهورز  
بهداشت حرفه ای244 م ب د خیرگو  52746521
غذا و دارو ( مهندس قائدی)243 م ب د علامرودشت  52782223
نظارت و رابط حقوقی ( توانا)242 م ب د شهری 2  52735842
بیماریهای واگیر( جمشیدی)21452722866بیمارستان ولیعصر لامرد52720255
بهداشت روان ( زائری) 255 52722173
پانسیون جمشیدی225  
پانسیون شماره 3236  
پانسیون شماره 4239 بیمارستان بعثت اشکنان52762030
سالن کنفرانس 240  
نگهبانی232  
پذیرش درمانگاه 212 دانشکده پرستاری 52725300
منشی دکتر ( مرکز) 222 52726309
مطب دکتر غفاری211    
مطب دکتر ضیایی 262    
مطب دکتر منصوری263    
مطب دکترسجادی264    

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 8:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ